Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz
 • TÜRKÇE ESERLER
 • TÜRKÇE ESERLER

  38 adet ürün gösteriliyor
  Madde âleminden Arş’ın çok fevkindeki emr âlemine kadar büyük bir sefer ve yol var. Bu yol zorlu, engebeli ve hainler tarafından sarılmış bir yoldur. Her dönemeçte azgın düşman, yol kesicilik için fırsat gözlemektedir.            Eser, bu yolun en emin şekilde nasıl kat..
  ₺200,00
  Vergiler Hariç:₺200,00
  İyi Müslüman, kafir ve fâsıkları İslama imrendirir; iğrendirmez.         Baştan sona ele alınıp yeniden düzenlen bu eser, tebliğ ve nasihat hakkında genel bilgileri verdikten sonra nasihat ve tebliğin tafsilli izahını yapar ve özellikle Rasûl-u Muhterem sallallâhu aleyhi ve ..
  ₺150,00
  Vergiler Hariç:₺150,00
   Müellif’in «Hikmet-ul-Enbiyâ’ bi Ta’lîm-il-Asfiyâ’» adıyla Arabca olarak yazmış olduğu, sonra Türkçeye tercüme ettiği bu eser, enbiyâ’nın hikmetli öğütlerinde sûfîlerin yollarını beyan için hazırlanan kıymetli bir kitabdır.         Birçok ayetler, sahih, hasen hadisler..
  ₺400,00
  Vergiler Hariç:₺400,00
  Müellif’in «ed-Dürr-ün-Nadîd fit’Tasavvufi vet’Tevhîd» adıyla Arabca olarak yazmış olduğu, sonra Türkçe’ye tercüme ettiği bu eser, zamanımızda sünnete = Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in getirmiş olduğu dîne ittibâ’ etmekten gevşeklik yapan, sahih yol sanarak ibadetleri uyduran, Üstün ve Seçk..
  ₺400,00
  Vergiler Hariç:₺400,00
  Akıl kalbde nûrânî bir şuurdur. Hak ile bâtıl arasını ayırt eder. Şuur, gerçek ilham kalbe geldikten sonraki sezgi ve duygudur; Allah Teâlâ’nın ahkâmını icra eder. İşte adalet…            Gerçek inanç, içtenlik ve samimiyet şartıyla kulun Rabb’ine dâimî alâkadarlığını b..
  ₺150,00
  Vergiler Hariç:₺150,00
  Zamanımızda birçok yanlış mesaj, telkin ve talimlerden dolayı evladlarımızın kalb ve dimağlarına Ehli Sünnet vel Cemaatin usulüne uymayan inançlar yerleşmiştir.            Gençlerimizin kimisi felsefî, kimisi cahil sûfî, kimisi münkir, kimisi de Şiî meşreblerine girmekt..
  ₺150,00
  Vergiler Hariç:₺150,00
  Bu eser Üstad-ı A’zam şeyh Fethullah Verkânisî Hazretleri’nin oğlu şeyh Alaaddîn Efendi’nin tesbit etmiş olduğu “Birinci Mektub”un tercümesidir. Aslında “Şeyh Fethullah’ın Risâlesi” diye adlandırılır. Mütercim eserini “Nurlarla Özleşme Yolu” olarak isimlendirmiştir.         ..
  ₺150,00
  Vergiler Hariç:₺150,00
  Eser, başından sonuna kadar sekiz bölüm halinde, İslam Dîni’nin, müntesibine yönelttiği ve uymasını istediği hüküm ve ölçülerden haber vermektedir. Teklifî hükümler = farz, vacib, sünnet, haram, mekruh: cihad, alışveriş, siyaset, emanet, evlilik ve aile tanziminde, erkek ve kadına özgü vazifeler, mü..
  ₺700,00
  Vergiler Hariç:₺700,00
  Eser, nefsin sorumluluğundan, irade ve akıl mefhumlarından haberdar ettikten sonra insanın şekillenmesini morfolog bir tıb doktoru edasıyla her yönüyle izah eder ve bedenî vazifeleri kemâliyle açıklar.            Eser, satır satır İslamın yüce hayat nizamının titizlikle..
  ₺700,00
  Vergiler Hariç:₺700,00
  Eser, “millet”, “ümmet” ve “milliyetçilik” kavramlarını, ferd ve cemiyet hayatındaki boyutlarını da ihmal etmeksizin, din noktasında ileri bir görüş açısıyla izah eder, muallakta hiçbir meseleyi bırakmaz.            Özellikle zamanımızda milliyetçilik mefhumuna yüklenen..
  ₺50,00
  Vergiler Hariç:₺50,00
    Eser, Ehli Sünnet velCemaat itikadını tafsilâtıyla izah ile, bu ümmetten Fırka-i Naciye haricinde kalan yetmiş küsur sapık fırkanın bazı imamlarını, yollarını, çıkış noktalarını, görüşlerini ve inanış şekillerini ifşa eder.    Son zamanlarda Ehli Sünnet velCemaatin itikadını bo..
  ₺600,00
  Vergiler Hariç:₺600,00
  Ömer bin Abdülaziz zamanından bugüne kadar, cum’a namazlarında hatîbin ikinci hutbenin sonunda okuduğu En-Nahl Sûresi’nin doksanıncı ayetini bu kadar akıcı, etkileyici ve feyzlerle donanmış bir berraklıkta hiç okumadınız.         Ne diyor bu ayet? Ne bildiriyor? Bu ayet aslı..
  ₺150,00
  Vergiler Hariç:₺150,00
  Müellif bu eserinde, zamanımızda teknolojideki hızlı gelişmelerin ve dünya lezzetlerine kolayca erişmenin büyüsüne kapılarak gençlerimizin, gün geçtikçe daha fazla ğayri Müslimin örf ve adetlerine uymalarına, şahsi menfeat peşinde koşarak dünya işlerinde rekabet etmekle Dinden uzaklaşmalarına dikkat..
  ₺250,00
  Vergiler Hariç:₺250,00
  Müellif’in “el-Envâr-ul-Kudsiyye li Şerh-il-Evrâd-il-Bahâiyye” adıyla Arabcasıyla eş zamanlı olarak yazdığı bu eser,Hicrî 791 tarihinde vefat eden Şeyh Muhammed Bahâeddîn rahimehullâhu Teâlâ’nın müessisi ve İmamı olduğu Nakşibendî Tarîkati’nin esasları,Tarîkatin İmamı Şeyh Muhammed Bahâeddîn kuddise..
  ₺250,00
  Vergiler Hariç:₺250,00
    Çocukların daha rahat anlamaları amaçlanarak hazırlanan bu eser: “En önce Allah Teâlâ’nın neyi yarattığını bilir misin?” sorusuyla başlamakta; mesela: niyet, din, iman, şart, rükün, amel gibi birçok deyimleri, imanın, İslamın şartlarını, rükünlerini, hayrlı hayrsız evladın vasıflarını, Allah ..
  ₺70,00
  Vergiler Hariç:₺70,00
  Bu eserde:Allah Teâlâ’nın sıfatları,Peygamberlerin sıfatları ve Peygamberimiz’e has sıfatlar,İslam Dîninin beş esası: İtikad, ibadetler, muamele = kullar arasındaki alışverişler, hududlar = cezalar, âdablar,İbadetin manası,Tevhîdin manasıSırât-i müstakîm’in manası,Kul hayr ve şerden hangisini seçers..
  ₺50,00
  Vergiler Hariç:₺50,00